Uso cookies para darte un mejor servicio.
Mi sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Acepto Leer más

Mes de Junio

Ser un verdadero Cristo al aconsejar a mi hermano.

Japonés
天にいます私たちの父よ。御名があがめられますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお赦しください。私たちも、私たちに負い目のある人たちを赦しました。私たちを試みに会わせないで、悪からお救い下さい。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。
Ten ni imasu watashitachi no chichi yo Mina ga agameraremasu yō ni O-kuni ga imasu ō ni Mikokoro ga ten de okonawareru yō ni chi de mo okonawaremasu yō ni atashitachi no higoto no kate o kyō mo o-atae kudasai Watashitachi no oime o o-yurushi kudasai Watashitachi mo, watashitachi ni oime no aru hitotachi o yurushimashita Watashitachi o kokoromi ni awasenaide,aku kara o-sukui kudasai Kuni to chikara to sakae wa, tokoshie ni anata no mono dakara desu Āmen.

También puede gustarte

0 comentarios

Te invito a dejar tu opinión .Sepamos ofrecer lo mejor de nosotros. Bienvenida la crítica, acompañada siempre de la cortesía.